• روح دې ښاد شه پـه اسـمان كې

  تــــه وې ســــــتــورى پـــه جـــهـــان كـــې ثــــانــــي نـــــــه دې وه انـــــــســــان كــــې تـــــه ښــــاېــــســــت د پـــښــــتــــنـــو وې وې يــــــو ګــــل پــــه ګـــلـــــســـتان كـــې تــــه ډيـــــوه د عــــــلـــــم و عــــرفـــان وې وې كــامـــيـــاب هـــر امـــتـــحـــان كـــې مــــــړه پـــــښـــتـــو دې راژونـــدۍ كــــړه پـــــه ســــيـــــنــــه د هــــر افــــغـــان كــــې د خـــپــــل خــــوږ وطــــن پـــه غــــم كـــې لــــه دنـــــــــيـــــا…

 • د وخت جبر

  وخـته څـه بې وخـته دې هــر لوری رانه واخيسته تا مــې د مــنــزل د دمــو ســیوری رانه واخیسته هــم دې راته لاسـو کې د شــمعې رڼــا مـــړه کړله هــم دې د اسمـان ځلانده ستوری رانه واخیسته Hidayatullah Hayat

 • د ادب سالار

  د ادب هـــر يـــو ســــــالار رانه ورکــــــېـــږي ددې ژبې خـــــدمــتـــــګار رانه ورکـــېــــږي زمــــا ســــتورى په پـــښتو باندې مــــئين و د هـــمــدغه بـــڼ مـــالــــــيار رانه ورکـــېږي د رشــاد پــــــسې مـــــــې ډېــــره ژړا وکـــــړه د ادب ســــپــېڅـــلې لار رانـــه ورکــــېـــــږي د غـــزل د تـــــــاتـــرو پـــسې اوتـــر شـــــــوم د حــــمــزه د پــــټـــکي تـــار رانه ورکــــېږي د ادب پــه…

 • ځلنده ستورى

  ســـــتــورى د ادب د دنـــــــــــيـــا ســـــتـــورى و ســتورى رښـــتــيا بــانــدې رښــتـيا ســتورى و ستورى څه يـواځې د بصير، نصير، نسيم نه و ستورى ســتا او زمـــا د هـــــر چـــــــا ستورى و ســتورى ورورولـي مــــيــنه خـلـــوص وو بـس ســتورى ژوند د ژونـــد نه پـــيــدا ســـتورى و نه يــې و پــه زړه كـــې څــــه نــــفــرت كــــركــــه كــركــې…

 • ارواښاد کبير ستوري ته

  الله ورکړى په جنت کې لوړ مقام ده پښتو ته خدمت کړلو تل مدام چې ژوندى و لر او بر غم کې مصروف و کبير ستورى و د لر او بر امام په خارج کې هر وطن دپاره کار کړو و زرين يې هر يو شعر او هر کلام وقف کړى يې و ځان د…

 • د ارواښاد ستوری روح ته

  دا د کـوم اجـل جـرس ؤ چـې پــه غـــــوږ مــــو لــګــیـدلـــی چـې د ســتـورو له مـداره مو یـو ســتـوری غورځـــیــدلــی یـا بـه مـونـږه بـدنــصـیـــب یـو، یا خــدایـه سـتـا رضـــا وه ســتا رضـا ده، ســتا رضـــا ده، دا مــو تـا تـه در بـــښــلـی د پــــښــتـو د پــټـکــــي ول ؤ د غـــــرور یــوه شــــمــــلــه وه زمــونـږ ســتـوری…

 • خـوږ ژبـې مـلی شـاعـر ډاکـتـر کـبـیر سـتـوری ته

  دا د ادب د کــــــهــــــــکـــــــــشـــــان ســـــــتـــــوری لــــــه خـــپـــلـــه ځــــانــه پـــه مـــا ګــران ســــتـوری تــــــالا والا مـــــــې پــــــری دنـــــــیــــا د زړګـــــــــی وومـــی د لـــبـر هـــم مــې جـــــانـــــان ســـــتــــوری کـــــوی پـــــری فــــخــــر لـــر او بـــــر پـــــښــتــانـــه وومـــــقــــــتــــدی د بــــاچــــــا خــــــان ســـــتــوری چـــې شــی ځـــلانـــده د دنــیــــا پــــــه نــــقـــــشــــه د لـــــوی ازاد افـــــغـــانــــســـــــتــان ســــــــتــوری هـــم دغــــــه یــــو وو…

 • سـتـوری مـدار پـریــښـودو

  اوس زمـــونــــږه ســــتـــورو مـــدار پــــریــــښـــودو هــــســــی مـــــو د ژونــــد ابـــتـــکار پــــریــــښــودو تـــورو شــــپـــو کـــې ګــــرځـــــو لـــيـــونــو پـه څــیـر روغو تــه مــــو ښــــکـلــــی ســــهـار پــــریـــښـــودو ســــتـــوری مــــو د وریــــځـــو شــــاتــــه شـــوی دی مــــونــــږ تـــه ئــــــې رڼــــــا او اثــــار پــــریــــــښـودو مـــونـــږ تـــه ئـــې د قــــلـــم تــــوره مـــعـــلــــومــــه ده بــــل ئـــــې د ســـــــــنــدرو ګـلــــــــزار پـــريـــښـــودو ســــــــــــــــتـــوري د ښــــــــــــکـلا…

 • ډاکتر صیب ته د شبیر خان دراني پیرزوینی

  پـــنـــا د ســـتــرګــو شــو پــه زړونــو کې اوسيږی کبیر خـدایـګو چې نن هم راته وړانـدی وړانـدی کـیږی کبیر چیرته چې ذکر د افـغـــــان د لـــوی ټـــبــر شــروع شـــی هــغــه مــحـــفــل کــې د ســبــا ســتــوری ځلــیـږی کبیر د لرو بـــر پــــښــتـــنـــو خـــدای لپــاره يـــو شـــی ســره پــه تـــوره کــرښــه د ډیــورنـــد رانـه بیـلــیـږی کـــبــیــر د یو…

 • د ارواښاد ډاکتر کبیر ستوری د دریم تلین په ياد

  دلوی سره لوی د ځوان سره ځوان مــامــا ؤ زمــونـږ د زړونـــو خـــــوږ ارمــــان مــامــا ؤ ژونـــدون ئـی جـوړ ؤ دپـښـتـو لـه تــوکــــو د پـښــــتــونــوالــي تـــرجــــمــــان مــامــا ؤ پـه خـامـوشـی کـی ئـی ډیــر لـوی قــوت ؤ د سـپـیـنـو ویـلـو سـتـر سـلـطـان مــامــا ؤ په سـادګـئ کـی ئـی هوښـیارتـیا زیـور وه د صــــفــتـونـــو لـــوی داســــتـان مــامــا…