د وخت جبر

وخـته څـه بې وخـته دې هــر لوری رانه واخيسته

تا مــې د مــنــزل د دمــو ســیوری رانه واخیسته

هــم دې راته لاسـو کې د شــمعې رڼــا مـــړه کړله

هــم دې د اسمـان ځلانده ستوری رانه واخیسته


Hidayatullah Hayat