ویـــرنــه

یـــو ســتـوری ؤ کــبــیــر چې لـه مــداره ځــیــنـی ووت

د ژونـد لـه دی نیـمـګــړی شــان بـازاره ځـــیــنــی ووت

خــوا خـــوږی مــهـربـانـه او مــیــن پـــه پــښــتـو ژبــــې

پـه اړو کــې زمـونــږ اړو لــــــه کــاره ځـــــیــــنـــی ووت

مــرګــی ئې په بې رحــمـۍ ســره چــمـن ته مـخـه کـړی

کــبــیـر مـــــو لـکـــه ګــل چـــې د ګـلـزاره ځـیـنـی ووت

خــفه په پـښـتـنـو یـم چې د سـر خـلـک ئـې سـرخـوری

کــوم ســتـوری چـې زمـونـږ د شــب تاره ځــیـنی ووت

کــبــیر داسـی پـښـتـون ؤ مـور راوړی چــې «سـرتـیره»

د نـــرخ ځــیــنـی ونه ووت خـــو د ښــاره ځــیـنـی ووت


Abdul Wahaab Sartir, spelled also Abdul Wahab Sarteer