د نور ستوري ته ډالۍ

ډیـر تـرور تـرور اسـمان ته وختوڅـومره په سرور اسمان ته وختو

لاړلـــو ضـــرور اسـمان ته وختوستوری و د نور اسمان ته وختو


ســومـره احــسانونه يـې پـه مـونږ پـــــــوري دي

هـــغــه چـــې لــــه دی جــــــــــهــانـه پــــــوري دي

څــنګه چې پری پاس اسـمان ښایسته ښکاري

دغـــسی د زمـــــکـــــی د مــــخ ســــــتــوري دي

لاړل طـــاقــــتـور مـــشــــــران د دغــــــی قــــوم

ځــکـــه پـــــښــــــتانـه خـــلـک کــــمـــزوري دي

نه يي هـــیـروي پښــتون قــوم هـیـڅ وخـت کې

چــــــاچــې پـــه پــښــتو لــــیــکلی تـــــوري دي

مـــــاورتـه ډالـــــۍ کـــړی زه شـــــیـرزاد وایـــم

داشـــعـــرونـه ټــــول د کـــبـــــیر ســــتـوري دي

قاري اسلام ګل شيررزاد

د افغان ادبي ټولنې اوسنی مشر


Qari Islam Gul Sherzad