• دا د کنړ ستوری

  دا ســـــتــــوری ښــــایــــســــتـــه دی د اســـمـــان پــه افــــقـونـــو کــې دا ســتـوری هـمـیـشـه دی د کــیـــهــان پـــه لـــوړ بــــرجــــونــــو کـــې دا ســتـوری دی ځـــلانــــــده تــــل ځـــــلــیـــــږی تـــورتـــمـــونــــو کـی دا ســتـوری به راخـیـژی پــــښــــتــونــخـــوا د غـــرو ســـــرونــــو کـې دا ســـــتــــوری تـــــــــــل وفـــــــــــــا او عـــــــــــدالـــــــــــــت لـــــــــــری دا ســـــــــتـــــوری تــــــــــــــــل صــــــــــــــفـــــــا اوصـــــــفـــــــت لـــــــری دا ســــــــتـوری د پــــښــــــــتـــــون قـــــــــام تـــــــه…

 • ســتــوری مې نه هیریږی

  هــیـر می لا نــه دی د مــیـونـد سـتوری مې نه هیریږی د چــا ســپــرلـی د چـا د ژونـد سـتـوری مې نه هیریږی د پښــتــــنو د پــــيـوســتـون هــغـه ژونــــدۍ خـــاطـــره د لـرو او بـر د پــیــونــد ســـتـوری مـــې نــه هــیـریـــږی هــغه شـغلـه چـې هـــری خـــوا تـــه ئـــې لاســونـــه وهـل د افـق لاســو کــې د خـونـد ســتوری…

 • ای د کونړ ستوری

  لاره د پــــښــتــو کـــې ډیــر ځــلانــده ځـلیدلی وی مین په خپل ولـــس وی پـــه غــم کې ژړیــدلی وی لاره دې پـښـتـو وه، پښـتـونــوالــه دې قــانــون ؤ ځـکه پــه زنــدان کــې د اغــیـار خـو کړیدلی وی هــر پــــښـــتـــون د پـــــــېــښـــور کـــــه د کــابـــل ؤ ارواښــــاده هـــــــم دې زړه هـــــــم دې ګـــــوګـــــل ؤ ســـتـا یــادونـه دې ژونـدې…

 • ډاکتر عبدالکبير ستورى

  فــنا شـــولــې د مــــونـږ نــه ته رڼـا د پــښتونــخــوا وې د پـــــښــتو ښکلى لـيکـوال وې کونړونو کې پيدا وې ستورى د سبا وې وقــف کــړى دې و ځـــان، تل خـدمت کــــې د افـــغـان يــووالى دې مــرام و خدمــتـــګار تــه د ايـــــشـيا وې ستورى د سبا وې د قــوم چې خـدمـــتـــګار وې، وطـن څخه تل ځار…

 • د ارواښاد کبير ستوري په یاد

  چې مــئین په پښتونوالي شي کبیر شي پت ښـــیګړه ننګ او تـوره ئی تقدیر شي په سکروټو لـیکي خپل ژوندي خیالونه کــه بیداره د پــښــتـون اوده ضــمـیر شي دقــلــم د تــورې بــــریـښ ســره لـــوبــیـږي ښــکاره نــخــښه په ذهـنونو د توپیر شي سـندريــزه جــامــه واغــوندي پـــیـغام ته چې ســاده د پښـتـنـو د ژوند دستور شي سـتوري…

 • د نور ستوري ته ډالۍ

  ډیـر تـرور تـرور اسـمان ته وختوڅـومره په سرور اسمان ته وختو لاړلـــو ضـــرور اسـمان ته وختوستوری و د نور اسمان ته وختو ســومـره احــسانونه يـې پـه مـونږ پـــــــوري دي هـــغــه چـــې لــــه دی جــــــــــهــانـه پــــــوري دي څــنګه چې پری پاس اسـمان ښایسته ښکاري دغـــسی د زمـــــکـــــی د مــــخ ســــــتــوري دي لاړل طـــاقــــتـور مـــشــــــران د دغــــــی…

 • Da Kabir Mama Pa Yaad

  [youtube]vnQt72eK81M?fs[/youtube] Homayun Zamani, spelled also Homayoun Zamani | Humayoun ZAMANI

 • ویـــرنــه

  یـــو ســتـوری ؤ کــبــیــر چې لـه مــداره ځــیــنـی ووت د ژونـد لـه دی نیـمـګــړی شــان بـازاره ځـــیــنــی ووت خــوا خـــوږی مــهـربـانـه او مــیــن پـــه پــښــتـو ژبــــې پـه اړو کــې زمـونــږ اړو لــــــه کــاره ځـــــیــــنـــی ووت مــرګــی ئې په بې رحــمـۍ ســره چــمـن ته مـخـه کـړی کــبــیـر مـــــو لـکـــه ګــل چـــې د ګـلـزاره ځـیـنـی ووت خــفه…

 • د خدای بښلی ډاکتر کبیر ستوری په یاد

  نـن چـې پـه مرګ د مـیـړنو ژاړمه زه په پــښـتو او پـــښـــتــنـو ژاړمــه د سـړو تـشـه ده په دی هـیـواد کـی لـه بدی ورځــی پـه ســـــــړو ژاړمــه د ســـــــبــــا پـــــــــتـــــــه بـــــــــه لــــــــه چــــــا لـــګــوو؟ چـــې یــــــو پــــه یــــو رالــــویـــږی ســـتـــوری زمــوږ تــیــاری ګــواښ ګـــرنـدی، پـه قــابــو کـــی نــاســتی ورځ چــــــې تــــــــهــــدیــــد ده ، لــه هـــر…

 • سـتوری صیب ته د عقیدت پرزوینی

  غږ شـو فـضـا کې چـې اسـمـان نه کــبـیـر سـتوری لاړو ما ویل تـیاره شو د پــښــتو نـــه د ســر ســـیــوری لاړو چاويل پښتومړه شوه جرمن کی میلمستیاورکه شوه ما ویــل د مــیــنــی وروولــی يـــــو روڼ تــــــنـــدی لاړو چـا ویـل د ګلــو ګل دســتـه وه د پـــښــتــو ګل بـڼ کې مــاویــل بــهـار ؤ خـــوشـــــبـــوی وه پــــــســرلـــــی…