روح دې ښاد شه پـه اسـمان كې

تــــه وې ســــــتــورى پـــه جـــهـــان كـــې

ثــــانــــي نـــــــه دې وه انـــــــســــان كــــې

تـــــه ښــــاېــــســــت د پـــښــــتــــنـــو وې

وې يــــــو ګــــل پــــه ګـــلـــــســـتان كـــې

تــــه ډيـــــوه د عــــــلـــــم و عــــرفـــان وې

وې كــامـــيـــاب هـــر امـــتـــحـــان كـــې

مــــــړه پـــــښـــتـــو دې راژونـــدۍ كــــړه

پـــــه ســــيـــــنــــه د هــــر افــــغـــان كــــې

د خـــپــــل خــــوږ وطــــن پـــه غــــم كـــې

لــــه دنـــــــــيـــــا لاړې ارمـــــــــان كـــــــې

تـــا مــلـــــت تــــــه خــــــــدمــــــــت وكـــــړ

تـــــا بــــه ســــتـــايـــي هــــر زمــــان كـــې

ســــتـــــا ادب رالــــــه راويــــــــښ كـــــــه

زمـــــا روح زمــــا پــــــــه ځــــــان كـــــــــې

د ادب د بــــــــــــــــڼ بـــــــــــلـــــــــبـــــلــــــه

روح دې ښاد شــه پــــه اســـــمــــان كـــې

رب دې دركــــــــړي جــــــــنــــــــتـــــونـــــه

د خـــدمـــــت پـــــه دې انـــــعـــــام كــــــې


Rahman U Din Rahman