دا زمـونږ سـتورى

د هــــر پـــښـــتـون د ســـــر تــاج وه دا زمـــونږ ســـتـورى

په پــښــتــنــو او پــښــتـونـــخــوا بانـدې ډيــر ګــران وه

عـــځلــه چـيرې وې چې زمــونږ په مــشــر باندې راغلې

ټوله پــښــتـــونــخــوا دې غـمونو په سيلاب ډوب كړه

ستا نوم به ترتل په ټوله پښتونخوا كې ژوندى اوسي

ستاپه لاره باندې به د هــر پـښـتـــون بچى پل كيكدي

زه ســلطاني په ټولو پــښــتــونــخــوا باندې غــږ كـــړم

راځى چــې د خــپل ستورى په لارې باندې پل كيكدوWais Sultani Wardak