ستوری

ســــتوری را شغ کړه له اسمانه شیطانانو پسی

چې د سپیڅلی پښتونخوا ماڼې پلیته نه کړی

بیا شه راستون ځینی لار ورکو افـغـانانو پسی

ورته ځلیږه تر څو لار د پښتو ســـیـده نـــکــــړی


[vid=files/videos/DaStoriPaYaad12.flv]


Dagarwal Ali Mohammad Majboor