ســـتـــورو تـــه بـــلــــــنــه

ســـتـــوری بـــیـــا ســـتـــورو تـــه بـــلــــــنــه ورکـــــړه

لاره تـــوده ده چـــــې پـــــه شــــــاه تـــــری نــــــــشــــی


هــــــــــــــــــــوډ اوســـــــــپـــــــــــیــــــــــنـــــز

ارمــــــــــــــان ئـــــــــــــــــې ســــــــــــــــتـــــــر

هـــــيــــــــلــــــــــیـــــــې ســــپـــــــڅـــــلـــــی

د دانــــــــــــــه دانــــــــــــــه اولـــــــــــــــــــس

زه ئــــــــې له تـــــــــاوده ذهــــــــــــن نـــــــــه

د اســـــــکـــــیـــــرلـــــو زړو نـــــــــــــــــــــــو

لــــــــه ټــــــــــــــپــــــــی خــــــــولــــــی نــــــه

لــــــــــه تـــــــــړلــــــــــــــــــــی ژبــــــــــــــــــــی

د اایــــــــــــــســــــــــــار شــــــــــــــــوی آواز

یونـابــبــره غـــورځــــنـــګــــونــه وهـــی


ســـتـــوری بـــیـــا ســـتـــورو تـــه بـــلــــــنــه ورکـــــړه

لاره تـــوده ده چـــــې پـــــه شــــــاه تـــــری نــــــــشــــی


د طــــوفـــانــــــی شـــــــپـــــــی زړه کــــــې

پــــه ویـــــرلــــــــړلـــــــــی اســـــــــــــمــــــــان

د غــــــــم تـــــــیــــــــاری خـــــــپــــــری دی

او لــــــــه پــــــــــــــراخ ټــــــــــــټـــــــر ئــــــې

څــــــــه ســـــــــتـــوری تـــــــــــری تــــــــم دی

د ويــرونــکــو تــورو وریـځــو تـر شـــاه

د اســـمــان پــــيــــغـــــلـــه ســـپــوږمـــۍ

هــری شــېـــبــی تــه انـــتــظـــار بـــاســی

چــــــې د اســــــمــــان ســــیــــــنـــه کــــــې

جــــوړ شـــــــی قـــــــطــــــار د ســــتـــورو

او خـــــپـــــــلــــــواکـــــــی نــــــــاوی تــــــه

دانــــــــــه دانــــــــه امــــــــــیــــل شـــــــــــی

د ‌‌‌ذکـریـا (ص ) د صــبــر اوږد مــحــال

د نـــــاهــــــيـــــلــــــی تــــــــــرخـــــي شــپـــی

راوړی مـــــــــــــــیــــــوه د صــــــــــــــــبــــــر

د یـــــــــحــــــــــــــــــــــــــې پـــــــه بـــــــــڼـــــــه

ســـتـــوری بـــیــا ســـتـــورو تـــه بـــلــــــنــه ورکـــــړه

لاره تـــوده ده چـــــې پـــــه شــــــاه تـــــری نـــــشــــی


Nooral Merman Hajra Harakat