د لـيـكوال “سـتوري” ياد به تل ژوندى

د ادب لــــه اســــمــــان څــــو ســـتــوري راوغــــــــورځــــېـــدل

ډېر شخصـيـــتونــه لـــه فـــانــــي دنـــــيــا نـــــه وكـــوچـــېــدل

ډېرو له ځـانـــــه ســـــره ســــــتــړي ارمـــــانـــــــونـــــــه يــــــوړل

د هر باطـل ســـره پـــــه هــــر ســـــنــــګـــــــر كـــې وجـنــګـېــدل

د لـيـكوال “سـتوري” ياد به تل ژوندى ژوندى ساتـو مـونـږ

ځـكــه وطـــن تــه يـې بــې شــــمـــاره خــــدمـــتـــونـــه كـــــړي

زمـونـــږه مـــشــر زمــونـــږ مـــلــــي شـخــصيت دغه “ستورى”

ددې مــظــلـوم ولــس زخــمــو تــه يــې مـــــلـــهـــمـــونـه كــړي

هـــر يــــو اثــــــر يــــــې مـــلـــــغـــلــــــره ده د نــــــــن زمـــــانــــې

مـــونــږ يــــې هــــنـــر، ادب، لــــيــــكــــنــــو تـه ســـلام كـــوو

ډېــــرشــــازلــــمـــي يـــې هـــڅــولـــــي د وطــــن ميـــنــې تــه

عادله شـــعر، غــزل، قـــطـــعـــې تـــه يــــــې احــــتـــرام كـــوو


[vid=files/videos/DaStoriPaYaad20.flv]


Basir u Haq Adel