يو ستر ارمان

دا د نـــنــــګ شــــمــلـه دی لــــوړه ســـاتـــه ځـــوانــه

دا د لـوی سـتـوری د خـــيـال او ويـــاړ نــښــان دی

کـــــه د لــــــوی وطــــــن وګـــــــړي ســــــره یـــو شـــی

دا د هـــغــه ســــتـر انــســـان یـــو ســتـر ارمـــان دی

زه ئــــې پــــل پــــــه پــــــل د تــــــګ لاره څـــــارمـــــه

پـــه هــــــمــدی هـــيــلــه زمــا د ژونـــد ګــذران دی

خـدمـتـګار ئـې پـه نــوم ويــاړي لــوی پښــتــون ؤ

هـــــر زلـــــــمــــی د ده پــــــــه لـــــــــوی لار روان دیMohammad Yousaf Khedmatgaar Mazdoor Zoi