په پښتو او پښتنو مین ارواښاد ستوري

 د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي استاد عطامحمد میاخېل  د پیرزوني نه يوه نړی مننه

 

Atamohammad Miakhel