څلوريزی : …. چي به جوړ پښتونستان شي

که د(ستوري)غـوندې خلک دافغان شي

زمـا بــاورده چي به جوړپښتونستان شيلکه (ستوری)پــه پښتوبـانــدی مین یم

پــه پښتــو وپښتـونــوالې قــــد رمن یم

د (کبـیر)د پښـتوبـڼ تــه می سـلام شـه

زه(علی خان)ګل دهغه دلوی ګلشن یمدپـښتـود خـد مـت لارکی بــه چـالانـد وې

داسـمـان دستورومنځ کی بــه ځـلانــد وې

پــښتوتــاغــونــدی زامنــوپــوسـی ژاړي

چی په هـرمحفل کی ته به پری ویاندوِي


Ali Khan Safi