پیرزوينی || د کبیر ستوری یاد

تر تیب او انتخاب : انجنیر عبدالقادر مسعود