څلوريزه : خدايه ډېرکړې پښتانه په دې جهان

خــــدايــه ډېرکـــړې پښــتانه په دې جهــان

باســواده ، شاعــران او هــــــم لیکــــوالان

چې دســتوري لار تعقيب کړی په ښه شان

شي خــوشاله مـړه ، ژوندي ټول افــغانانشاعر او لیکوال ښاغلی محمد قاهر درد مند

Mohammad Qahir Dardmand