کبیر ستوری ته : په پښتو مین ته دوعا

زما نوم :علی خان ده،زوی دملک عبد العزیز،لمسی دعبد الله خان یم..په خټه پښتون په ټبرساپی یم،له پښتو او پښتونوالی سره ډیره مینه لرم، داچی دډاکتر کبیر ستوری ډوبیدل دپښتوږبی لپاره ډیر لوی زیان ګڼم، خو بیا هم دخدای شکرده دپښتو په اسمان ورځ په ورځ نوی ستوری راخیژی او په خپلوادبی وړاګوګرانه پشتونخواښکلی کوی..

داروابخښلی کبیر ستوری وصیت چی وایی :

(که زماستوری په قبرچیری راشی * په پښتو راته دوعاکړه پری مین یم)

ډیرتا ثیرراباندی کړی،نوصبرمی ونشوکولای، قلم می راواخست چی په پښتومین ته دالاندی شعر ولیکم:

راخــــــتـــلــــو تـــــه ډ یـــــر پـــه انــتــظـــــاروُه

ښـه راغلاسـت لـــره دهــــرپښــــتون تـــیاروُه

تل بـه ویــښ وی دپـښــــتون راویـــښـیدوته

خــــو پښـــتون په ناپــوهـــی کی تارپه تاروُه

د پښــتـواوپښــتـــنوغـــم کـــی بــه ډ وب وی

دسیګــرت لــوګی به ســتاګــوتـوکی مـاروُه

پــه جـــــرګــوومحــفـلــوکـی بـه حـــضـــوروی

ځکـــه ســــــتادریــدل هـــرځــای کی په کاروُه

داحســــاس راپــارول بــه وُه ســــــتاغــــږکـی

هــــرپښـــــتون به په هـــرځـای کی تانه زاروُه

غـــورزنګــونـه بـه هــرځای کی را پیداشــول

چـــی اوازبــه دراخـــــپــورپـه کلـی وښـــاروُه

ســـتاراتګ تــه بــه هــــرځـای کی سلامی وُه

کـــه واړه وه کــــــه زاړه کـــــــه خـــــواروزاروُه

پــه خـــپــل غـږدپښـــتوژبــه راږونـــدی کـــړه

چــــی خـــــبــری او لیکلــــی بـه پـــری عــاروُه

ددوزخ دژبـــی نـــوم به یــی پــری کـــیــښــود

ګـــــزارونــه لـه هـــرخــــواپــری وراپــه وراوُه

چـــی پښـــــتــون بـه شـــوپاچــا پښــتوبه لاړه

چـــی لــګــــیــابــه تـــل پــــه ژبـــه ددربــــــاروُه

ددربـــارژبـــه پــښــــتـوبــه پـه پـــښـــــتـون وه

لــه ډهــــلـی تــــراصــفــــهــانـه چــی بــــاداروُه

تـــاخـــــویـــونـــه دپښـــــتون دی بــیان کـــړی

پـــه رښـــــتـــیاچــی پـښــتانـه ډیـــروفــاداروُه

دوی دژبـــی خـــــدمــــتــونــه هــــلـــــــتـه کړی

چــی یـــوه خــواکـی بـه تــوره بــل خـــواداروُه

مـګــرولـی خــپـل خــــویــــونه ورنــه هــیردی

بــیـرتـه پـاتی لکـــه ژونــــدکــی چی دغـاروُه

پښــتانـه کــه په پښــتوبانـــدی راټـــول شول

واربــی راشی لکـــه څـــنګـــه چـی یـی واروُه

سـتــــاارواتــه پــــه پښـــتودوعـــا درلـــــیــږم

پـــه پـــښـــتـــود ډیـــرمــــیـن زړه نــاقـــــراروُه

نن هــغــه پـوهــان ښکاریږی پښــتونخـواکی

چــی(علی خان)به ورته تل سترګــی په لاروُهAli Khan Safi