څلوريزه : د پښتو ادب ښاغلې

د پــښــتون په بــې وســئ وو ژړيدلـــــــې

تل په درد د پښتــــــــــنو وو درديدلــــــې

ستورې هغه د پښــــــــــتو ادب ښاغلـــې

چې ثاني ئې بل ځائي مونږ نشو موندلېFeroz Khan Afridi