د محترم ارواښاد ډاکتر کبير ستوري په ياد

د محترم ارواښاد ډاکتر کبير ستوري په ياد او د هغی روح ته د پاک الله د دربار څخه د مغفرت دوعا د شعر په ژبه او هم په څو لنډو خبرو سره :

ســـتـوری داســـمـان وی ځـلــیـــدی په پـښـتنو کې

يو ناڅــــاپـــه ولـــــویدی کـــــــنـــړ په ســــردرو کې

ته رانه خـــفـه شوی مونـــږه ســـتـا په طــــبـــه نه وو

سـتا خـیالونه لوړ و خو مــونږ وو نوروسـوچو کې

ســــتاد فـکـــر ټــال کې پــښـــتــانـه بـه ځـــنګــیـدل

تـه د بـاچـاخــان په څـیر پښتون وی په فکـــرو کې

ته خــو خــدمــتـګار د لـــروبــــــروپــښــــتــنـــو وی

سـتاهـیلی درنـی وی، وی سپیڅلی په پښتــو کې

ســـتــا د مـحــبــت او د يـــووالــــې څـــادر خور وو

ولی رانه لاړی مــونــږ لا یــاســـتو په پـــتـــنـــو کې

ســـــتــا وو په خـــبـــرو کــې درونوالــــی او عـــزت

تـا چــې به کـــــولې هــــر پښــتون ته مــشـــورو کې

ډيــــر زر رانه لاړی مـــــونــږه ټــول دی ارماني کړو

هـــر څــه مـونږ نه ورک دي د پردو لارو کوڅوکې

ته کـه وی ژوندی نو اوس به څومــره مـــرکی و ی

نن چی اســتـعـمــاراور بلــــوی زمــونږ کـــورو کې

نـــن د پـــښـــتـــنـــو په کـــــور کـــې غـــــم او ژړا ده

هــــر کلی تالا شـــو او فـــــرياد دی هـــديـــــرو کې

ته خو پدی وضع معلــومـداره ډیر غـــمـــجـــن ئی

تـــاتـــه تـــســلـــــي دالله غـــــــــــــواړم پـــه زارو کې

رب دی جـــنــتــونــو کې نصـیب وکـړه ای سـتوری

قبر دښایسـته شــه د کــــنـړ په شـــــنــو بـــاغـــوکې

ځـای دی خالي مه شه، ستا يـادونه مـونږ سره دي

ســتا عـــزت دی خـدای ســـتا کـــور او په بچو کې

زه عـاجــز دی غــواړم مـغــفـــرت له لــــــويه خــدايه

هــیـــر به د چــــا نـشی ای ښـــاغــلی په پـــيــړو کېAmanullah Ajaz