خواږه يادونه

ســـتوري داســمـان شـــو په خــــنـدا چـې سـتوری ورغی

ټـــــولـــو ورتـه وويـــل مــــــرحــــبـا چــې سـتوری ورغی

رنګ د تـــــغـزول پـې شـــو راخــور محـفل رنګين شولو

جـــوړ شــــو پـه ســــباکـې بـيا بـيـګا چې سـتوری ورغی

تــــيـــری شـــوی لـــمــحی دانــتـــظـار ګلـــونــو وخــنـدل

وســــــپــړيـدی غــــوټــــۍ د وفــــــا چـې سـتوری ورغی

مـيـنه، وفـا، ننګ، ناموس، پښتو او د وحدت ځيلۍ

څـــنګ بــه شــي د يــــو بــلــه جــدا چـې ســتوری ورغی

تـــــنــده بــه مــو مــاتــه د ځــيـګـــرشـي د مــودو مــودو

زيــــری بـه راوړي د پـــښـــتـونـخـوا چې سـتوری ورغی

مــــونـږ تـه يـې د بــرخی خـپل خـواږه يـا دونه پريښودل

شــــــو مـــــحــفل د ســتورو پـی رڼـا چې سـتوری ورغی

غـــــوږ کــې جـــوړ خــيـبر ورته څه وويل چې خبر شولو

وخــــــنـدل تــــورخــم شـــو په ګــــډاچـې سـتوری ورغی

ګل شـوله، سپرلی شـوله، ښکلاشوله، سمسوره شوه

غـــــيــږی د کــــــونــړ تــه د ســـــــبا چــې سـتوری ورغی


Gholam Mahmood Shohab