دستوري رڼا

نـــښــــــــانــه دســــــتـــورو تـــــل رڼــــا دزړه وي

څــــه چـې وایـی هـمـهـاغه يـي سـم په خوله وي

بــس ارمــــــان يــي رســـــول دمـــحـــبــت شــــي

کــــه ژونــدي وي یـا ویــده په خــوب دمـړه وي

نــوم نـــښــان يــي دهــر چــا دزړه طـاقــت شــي

چـــې دخــلــکـــو او وطــن په لار يـي تــلــــه وي

بـخـــتــور دنــیـکـــعــمــلـــه زلـــــمــــو پـلار وي

چــې قــــدم يــي دپــلــــــرو دژونــد خــــواږه وي

کال پـه کال یـي پــه قــــبـره ډیـــوي بــلـــــــیــږي

چې په دژوند کې يي دژوند نغمه په خوله وي

مــرګ دهـسې سـتورو نه شـــته نه مـــړه کــیږي

کـه هــر څــه خــپـله زمــونږ په مــنـځ کــې نـه وي

ځــــوانــه دارڼـــــا چــې تـــــتــه درنـــه نـــه شــــي

خــدمــــتـګار به درنه خـــوښ پــه ژونـدانـه وي


Mohammad Yousaf Khedmatgaar Mazdoor Zoi