د رڼاګانو د اسـمان ستوری

هاغه د ژونـد د رڼاګانــو د اســمان ستوری

هاغه د مــیـنـی مـحـبـت د دبـستان ستوری

هغه په خپلو مينه والوباندی ګران ستوری

ديو پښتون د خـیال او فکـر نه وتلی نه شي

دا حقيقت دی چی له چا نه هیریدلی نه شي


Layaq Zada Layaq