بابا ستوری

ګـــوګل دپــښــتــنــو دی او نـــــظـر د پـښـتنودی

بابا ســتوری د غـری غوندی رهـبـر د پښتنو دی

راټـــول یی پـــښــــتانه کړل نړۍ ته يی درانه کـړل

اتـل د پـــــښــتــنــودی دلاور د پـــــښــــتــنــو دی

راپــــسۍ تـل تــر تله لاس ورکــــړۍ يـــو تـــر بله

لاســونه ســره ورکــړۍ نن اخــــتر د پـښـتـنو دی

غـمـخور د خپل وطن دی بچی د دی مسکن دی

زمـونږ افـــغــانــســـتـان يو بخـتور د پښتنو دی

ګلاب وايــم ځـــوانــانـــو ای ورونــو افــغانـانــو

راپــاسـۍ نـنګ په وکړۍ مټ وزر د پښتنو دی


[vid=files/videos/AshrafGulzar.flv]


Gulab Khan Yousafzai