د روښانې لارې څراغ

د روښـــانــې لارې څـــراغ وه زمــــــوږ ســتورى

د پــــښــــتـون مـلـت پــلار وه زمـــــوږ ســتورى

ســـتا ارمـــان وه لـــروبــر ســــره يــــو ځاى شي

دا ارمــان به مــوږ پـــوره كــړو زمــــوږ ستورى

كلــه به پـيـدا شي بل داســې غـمـجـن سلطاني

تـل به افتخار كـړو سـتا په لاره باندې ستورىWais Sultani Wardak