هسکه شمله

دا خـو ضــرور ده چـې پـښـتون پـه پښـتو و پوهیږي

مــهـمــه دا ده چـــې پـــــه خپــلـــــو افــتــخـــار کــوي

هـیـواد شـمـال او د تــورتــم تـاریـخ مـو ښـه ولــیـدو

پـه پـښــتــنـو بــانــدې غـلـیــم وحـــشـي نـاتـار کـوي

پښتون هغه دی چې ژوندی احساس د مـینـې لـري

هـمـیــش بــیـــدار وي او پــه خـپــلــه ژبــه کار کــوي

چـې پــه پښـتـو ولاړ وي زه بـه تــرې جــاریــږمــه تـل

هـغـه پـښــتـون چـې قـربـــانــۍ تـــه انـتـــظــار کــوي

هر میـړنـی پښـتـون زمـا د زړه پـر کـرښـه لــیک دی

چـې وي د ستوري غـونـدې څـرک سـره رفـــتار کوي

هـسـکـه شـمـلـه یــې تـل رپــانــده لـه ویـاړونـو سـره

بـســمـل وردګ د ســتـوري هــر آواز تــه جــار کــويNooral Bismillah Wardak