پلار

هــــیــــــڅ پــــــه دې نــــــه پــــــوهــــــیـــږم

نـــــه مـــــې هــــــیـــــــریـــــــــــږی کـــلـــــــه

لـــکـــــــه پــــرانـــــــســـــــتــــی کـــــتـــاب

زمـــــا پــــــه مــــــــخ کــــــــې پـــــروت دی

هــر وخــت مــې خــــیـــال کــــې ګــرځــی

خـــــوب تـــــه مـــــې کــلــــه پــــریــــــږدی

چــــــــې ؤ د ژونـــــــــــد مــــلـــــــګــــــــری

مـــیـــــــنــــه ئــــــې ډیـــــــره خــــــوښـــــــــه

ذهــــــن نــــــــــه کـــلــــــــــــــــــه وځـــــــــــی

د انـــــــــســـــــانــــیــــــــت خـــــواخـــــوږی

پـــــه پــــښـــــــتـــونـــــوالـــــــی مـــــیـــــن

یــــــــو هـــــــــــــــدف ئــــــــــــــې لـــــــــــــرو

پــــــښـــــــــتــو ئــــې مــــــــور ګــــڼــــــلــــه

پـــــــــــه یـــــــــــــو خـــــــــــــــــــــبــــــره ولاړ

لــــکــــــــــه د غـــــــــر غــــــــــونــــــــــدی ؤ

دروغ بــــــه ئــــــې نـــه خـــــــوښــــــــیــــدل

پـــــه دروغـــــــــو ډیــــــــــر زوریـــــــــــدو

پـــــــه چــــــل ول نــــه پـــــــــوهـــــــــیــــدو

ژونـــــــد د پـــښـــــــتـــو ئــــې خـــــوښ ؤ

پـــښـــــتونــــولـــــی ئـــــــې خـــــــــوښـــــه

پـــــــــــښــــــــــــــتــــو لـــــــــــیـــــلا وه د ده

دا د پــــــښــــــــــتـــــو مـــــجـــــــــــنـــون ؤ

پـــــــه بـــــــې مـــــقــــــصـــده ژونـــــــدون

ئـــــــې اتــــــــــــبـــــــار نــــــــــه درلــــــــــود

د تـــــرقـــــۍغـــــــوښـــــــــتـــونــــــکـــــی

د خـــــپـــــــــل وطـــــــــن پــــــه ارمـــــــــان

هـــــر نــــصـــیــــــحـــت ئـــــــې مــــــا تـــــه

د تــــــاریــــــخ بـــــــــــاب ښـــــــکـاریــــدو

وړه خـــــــــــــبـــــره کــــــــــــــــــې ئــــــــــــــې

یـــــو لــــــوی کـــــــتـــاب ښـــــکــاریـــدو

زه بــــــــه ئــــــــــې کـــــــــوم یـــــو یــــادوم

کــــوم کـــــــوم صـــــفـــــت ئـــــې وکـــــړم

مــــســــــــــــافــــــــــــــــرو وخـــــــــــــــــوړو

د وطـــــــــــــن نــــــــــنـــــــګ وخـــــــــــوړو

د پـــــــښـــــــتــــنـــو غــــــمـــــــــــــونـــــــــو

پــــــــــــه هـــــــــر یـــــو رنـــــګ وخـــــوړو

چـــــــې بـــــــه اصــــلــــی پــــښــــــتــون ؤ

خـــــپـــل ځـــــان او تــــــــن ئــــې ګــــــڼـــو

لــــــروبـــــــــر پـــــښــــــــــتــــــانـــــــه ئـــــې

ټــــــــــــول پــــــه ټــــــــــغــــــر راټـــــــــول ؤ

ؤ د هـــــــر چــــــــــــا خــــــــواخـــــــــــــوږی

پـــــــه انـــــســــــانــــــیـــــــــت ؤ مـــــیــــــن

د تــــــــــــــــرقـــــــــــــــۍ د مـــــــــــــــــنــــزل

د بـــــشـــریــــت غـــــــوښــــــتونــــــکــــی

ؤ پــــــه هـــــــــــر وخــــــــــت ؤ زمــــــــــــان

د هــــــوریــــــــــت غــــوښـــــتــونــــکــــی

عــــظــــــیــــم انـــــســـان پـــــه جـــــهـــــان

د پـــــــــښــــــــــتـــــــنـــــو مــــــــــــــــشـــر ؤ

دا د بـــــــــــې وزلـــــــــــــــو خــــــــــــــوارو

د پــــــــــــرګــــــــــــــڼـــــــو مـــــــــــــــشــــر ؤ

دې ؤ شـــــــــــاعـــــــــر د مــــــیـــــــــــنـــــی

پــــه ســــــــاه پـــــوهــــــنـــــی کـــــې ئـــــې

لــــــوړ تـــــــحـــــــــصــــیـــلات ؤ کــــــړی

پـــــــه ژورنــــــالـــــــــیــــــــزم کــــې ئــــــې

ښـــــــــه تــــــجـــــروبـــــــــــــــــه لــــــرلــــــــه

د عــــــلـــــم او پــــــــوهــــــی پـــه پــــنــــد

کــــــــې مــــــــــرتـــــــــــــبـــــه لــــــــــرلــــــــه

د هـــــــــــــــر کـــــــــمــــالــــــــــــه پــــــــــوره

هـــیـــڅ نـیــــمـګـــړتــیــــا ئــــــې نــــــه وه

د هــــــــر صــــــفـــــــــت څـــــښـــــــــتــــن ؤ

د لــــــــــوی عــــــزت څــــــــښــــــــتــــــن ؤ

نـــــوم ئــــــې هـــمــــیـــــش ژونـــــدی دی

هـــــغــــه هـــــیــــــــڅـــــکلــــه نـــه مـــــری

هـــــغــــه اســــــمـــــان تــــــــــه خــــــــتــــی

د خـــــپـــــلــــــــو ســــــــتـــــــورو ســـــــــره

خـــــــــــــــوږی خـــــــــــــــبــــری کـــــــــــوی

دا مــــــــــــې ؤ پــــلار مــــــلــــــګــــــــــــرو

چــــې شـــــــو زمــــــونــــــږه نــــــه جـــــدا

لاړو اســــــــــمـــــان تــــــــه وخـــــــــــــوت

چــــــې شـــــو د ســــــتـــرګـــــــو پــــــنــــاه

دا ارمــــــــــــــانـــــــی دونــــــــــــــیــــــــا ده

بــــــــس د هـــــــر چــــــا مـــــلــــــــګـــــــری

څــــــوک نــــیــــمــــه خــوا پـاتـی شـــــول

څــــوک ارمـــــــانـــــــونـــــــه یــــــــــوسـی

څـــــــــوک د فـــــانــــــی دونــــــیـــــا نــــــه

دلــــــۍ غـــــــــــــــمــــــونـــــه یــــــوســـــی

هـــــو ! زمــــا هــــم پـــــلار یــــادیـــــږی

راتــــــه بـــــــــــــار بــــــار یــــــادیـــــــــــږی

پـــــــــه ژړا ســـــــــــــــــر شــــــــــــــــمـــــه زه

زنــــــــــګـــــون کــــــــړم ښــــــــکـــــــــتـــــه

اوښکی مـــې لانــــــدی تـــــــوی شــــــی

د ګـــــــریــــــــــوانــــــــــــه تــــــــــــــــــــر وره

بـــــیـــــا مـــې هــــــــم نــــه هــــــیـــریـــــږی

پــــــــلاره ســـــتــــــا ښــــکـلــــی بــــــشــر

تــــــــوبــــــه تــــــــوبــــــه د خـــــــــــدایــــــه

د داســــــــــی غــــــــــمـــــــــه تـــــــــوبــــــــه

الله دی تـــــــــــــــــــــــــــا وبـــــــــــــخـــــــــی

ســــتـــا نـــــوم بـــــــه تــــل ژونـــــدی ویBasir Baidar Storay