ښاغلی کبیر ستوری ته یو لیک

احـــمـــد خـــان او جــمـال خـان کـړی ســتـا خــبـری

ســــتــا قـــــیـصی ډیـــــری خـــوږی لــکــه شــکــری

نــــو پـــه زړه کـــــــې مــــې ارزو ســـتــا د دیـــدن ده

ستا لـیــدو تــه مـې یـو پـوښ غوندی سوګند دی

نـــه پــوهـــیـــږم چـــې پـــه تـــا کـــې کــــوم اثــــر دی

هر اشـــنـــا لـــره ســـتـــا نــوم خـــوږ لـــکـــه قـند دی

میــلــمــســتــوب قیــصـــی دی لـــــری لـــــری اورم

ستا مجلس کې د پښـتو یـو بـل شـان خـــونــد دی

چې یــو ځــل تــا ســره کــیــنـی بــیــا دا ســتــا شــی

ســــتــا ډوډۍ کــې دا عجـب شانـتـی یـو خوند دی

نـــــو کــــه زه رښـــــتــــیـــا ووایـــــــمــــه کـــبــــــیــره

هغـه ځــکـــه پـــښـــتـو کـــې ســـتــا لا خـــونــــد دی


کلفورنیا : د غواې د میاشتی ۱۴ نېټه

۱۳۷۵ کال

Shahi Sadaat