د ډاکتر کبير ستوري په ياد

یــو ســتوری پــه اســـمان د پـښـتـونــخـوا وځلیدو

په غــرونــو، مــیـدانـــونـــو، درو واړو خــــوریــدو

دی سـتوري چــې رڼا کـړی د ایــشیا یورپ زمـکی

په زړه کـې یی مــشــال د پــښــتـونـــوالـی بـــلـــیـدو

دا سـتوری د اسـمان اوځمکی نور شو هری خوا ته

وحــــدت د پـــښــتــنـو د ده ارمـــــــان وځـــــلـــــیـدو

هـــــر ټــکی د قــــلـــم ئــې نــــوی زیــــری د ســــحر ؤ

د خــــپــل وطـــن زره زره کــې داســی پـــړقــــــیـــدو

کـــه عــــلــــم، ســـیاست ،که ادب واړه ئې اضـبـر ؤ

رڼـا د پــــــښــــتـــنـــو د نــــوی ژونـــد نــه زاریـــــدو

نــــــظـــــر ئــې وقـــــابـي ؤ او هـــمـت ئــــې فــــولادي

د یـــو غـــاصــب په مــــخــکی د ده ســـر نه ټــیـټیدو

ســـــپـاهی د بـــاچــا خـــان ؤ او شـــاګرد ؤ د خــټک

داځــــــکـــه ســـیاسـت ادب کــې داســـی چـــغــیـدو

الله ورتـه د ذهـــــن تـــحـــفه داســـی ورعـــــطا کــــړه

بـــنــده به ویـل قــامــــوس دی چـــې بـه کــلـه ویـیدو

دا ســتــوري کــلـــه کـــلــه پـیدا کــیږي په صـدو کې

په غــــم د پــــښــــتــنـو به لکــه شـــمـعــه ســــوزیـدو

په ځــــمکــه د یــورپ ئــې د پـــښــتو رڼــا خــوره کړه

په خـــپله پـــوهـــه هــــر ځای لـکـــه غـــــر اوچــتیـدو

تـــیـاری ئــې مـونږ ته رڼـا کړلی پخپله خدای له لاړو

زمــــونږ مـظلــومــیت له د خدای وړانـدی کـیښودو

کــوم تــخــم چـــې کـــرلی ده په ځــــمـکـه د پـښتون ؤ

اوس دغــــه بــــوزغــلـی راغــی هـــر خـوا به خوریدو

کــــــونړه نــــره ځــــــمــکـــه ئــې زیــــږی داسـی نـــران

دونـــیـا ئـې پــه ارمــــان کــــوي صـــفــت د اوریـــدو

د ســتوري ارمــــانـونه پــوره کــیږي که خدای کړي

د نوی کـول ځـــلــمو کـــړل پـــښـــتـانـه په ویــښـیدو

نـــیاز خـــو هره ورځ ورته پــنـځه وخــتـه دوعا کړی

خــو پــه زړه ئــې ارمــان پاتی شو د سـتوري د لیدو

پـه طـــور د مــحـبت ئـې په اولاد بـاندی مـیـن شوم

ارمــان مــې خــدایه شــکــر چــې پـه دوۍ ورژیــدو

پروفيسر جهانزېب نياز

ليكوال ، شاعر، چېرمين پښتو عالمي (نړيوال ) كانګرس، چيف ايډيټر ” دستار” انټرنېشنل، سرپرست غني خان پښتو ادبي، ثقافتي، تحقيي جرګه


Professor Jehanzeb Niaz