ستوري

لـــمـــر مــــاتـــــېــــږي لـــه مـــداره ســــتوري وځــــي

لــــه مـــاښـــامـــه تـــر ســـهـــاره ســـــتـــوري وځــــي

پــــه زريـــنــــــو تـــابــــــوتـــونـــو كــې يـــې مـــخ دى

د وطـــــــن پـــــه هـــــــــره لاره ســــــتـــوري وځــــــــي


Phir Mohammad Karwaan