مرحوم ډاکټر کبیر ستوری ۰

(د پښتون قوم سترلار ښود)

کـه د سـتورې (رح) عقیدت د هـر پښتون شي ۰

تـــوره شــپه د پښــتـونــخــوا به ســـباوون شي ۰

ســره ور به كړي لاســــونه ، نه به لر وي نه به بر ۰

د اسلام په روښنایې کښې به یو قوم او یو ټبر ۰Khaal Kamran