زمونږ ستوری

لــــــــر او بــــــــــر کـــــــې وی تــــــــه ســــتـــوری د ســـبـــا

ؤ روښــــــانــــــه پـــــښـــــــتـــانـــه ســــــــتــا پـــــه ځــــــلا

یــــو نــــاڅــــاپه تــه راولـــیــدی د ســــتـــورود مـــداره

پـــــښـــــتــــنــــو بـــــــانـــــــــــدی راپـــــــروتـــــــــه بـــــــلا

هر پښتون خــو ســــتـــا پـــه غـــم کــــې نــــــن ژړیـــــږی

د پـــــــښـــــتــــون پـــــه کـــــــــور ده جــــــــوړه واویـــــــلا

خـــدای دی در کـــړی جــــنــــتــونــــه د قـــام ســـتــوری

ســــتـــا چــــــــوپــــړ دی پـــــــښـــتــــنــو کــــې بــــر مــــلا

څـــــوک بـــــه ډکــــــــه کـــړی دا تـــشــــه پښـــتــنـو کــې

خــــدایـــه وکــــړی مـــرحـــمــــت پــــه پــښـــتــونـــخـــوا

ســتـــا ســــتـــایـــلــــو کـــې الـــفـــاظ ما ســــره لــــږ دی

لکــه کړی چـې څـوک یو څاڅـکـی سـمـنـدر نــه را جـــلا

دا نــــــــــاره کــــــــــړی روفـــــــــــی د زړه لــــــــه تــــلـــــــــه

راځـــی راشـــۍ چې پوره کړو نن د ســــتـــوری مـــدعــــاEngineer Matiullah Raofi