د ستورو خلا

اړوي لــــــمــر مـــخ لـــــــه جـــهـــانــــــه زمـــــــونــــــــږ

ســـتــوري چــې لــویـــږی لـــه اســـمـــانـــه زمــونـــږ

پــــیــــدا بـــــه نـــــــــشـــــي ورکـــــــه لاره د ژونــــــــد

چــــې ســــتـــوري نــــه وی پـــه اســـانــــه زمــــونــــږ

څــــنـــګــــه بــــه وځـــی دغـــــــه مـــــاتــــه بــــــيــــړۍ

د هــــاودســــــــو لـــــه طــــــــوفـــــــانــــــــه زمـــونــــږ

د تـــــوری شـــــــپــــی تــــــــوری بــــلا جــــــوړکـــړی

دوذخ لــــــه ګران افــــغــــانـــســــتــــانــــه زمـــــونـــږ

پــــښــــــتــــنـــی مـــیـــنـــدی هـــره خـــوا بـــوریـــږي

جـوړ بـه شــي څـــه د پــښـــتـــونــخــوا نــه زمـــونــږ

هــــم لــــــــه هـــــــوا یــــــو هــــم لــــه زمــکـــی نــــښــه

ورانـــیـــــږي کـــور لـــه هــــرې خــــوا نـــه زمــــونـــږ

زړونــو کـــې ځـــای د هـــیــــــلـــو پــــاتــــی نــــه دی

چـــې هـــیــــلــه نــــــه کـــیـــــږی د چـــانـــه زمـــونـــــږ

هر چــا ســـوړ کـــړی دی پـــه مـــونـــږ ه خــــپـــل زړه

مخ چــــې دا شـــیــن دی د هـــر خـــوا نـــه زمــــونــــږ

هیـــڅــوک پـــه جــــوړه زمـــونـــږ نــــه پـــوهـــیـــږي

داســـی پـــه خــــپـــلـــو کـــې ده ورانــــه زمــــــونــــږ

نن چــــې دا حـــال وی د نـــړی پــــه شــــتــــون کــــې

ویـــــره مـــــې وشــــــــــي د ســـــــبـــا نــــه زمـــــونـــــږ

جــوړ ئــې د غــلــــو چـــې حـــکــومـــت کـــړو راتـــه

نـــه ؤ دا خـــواســـــــت د امـــریـــکـــه نــه زمــــونــــږ

زمـــونــــــږ د خـــلـــکــــــو قـــاتـــلــــیــن پـه کـــې دی

هــیـــلــه بــــه څـــــه وي د شـــــــورا نـــــه زمـــــــونــــږ

څــــــه کــــــــړم ډیـــــر بــــــــې وســـــــي غـــونـــــدی ده

ورانـــیـــږی کـــــور د پـــاکـــــــســــتـــانـــه زمــــونــــږ

د مــــــــهــــاجــــــــــرو فـــــــریـــــــاد اوری کـــــــه نـــــه

چـــې ویــــســــتــــل کــــیــــږی د ایـــرانـــه زمـــونــــږ

ســـــرتــــیــــر چـــې ژړامـــه پــــه مـــرګ د ســـتــورو

اوږدیـــــږی شـــــپـــــی د دی خــــــلا نــــه زمـــــونــــږ


[vid=files/videos/DaStoriPaYaad26.flv]


Abdul Wahaab Sartir