د سبا ستوری

د ملی وحدت اسمان کې ستوری شه ته سم صفا

چې بل ستوری خوری نشی ستوری شه ته د سبا

تــــوره شـــپــــه اوږده د غـــــم پـــه تـــیـــریــــدو ده

د سبا سـتوری راخيژه زمانی وائی ســتـا مــامـا

زه بــــه نــــه یـــــــم دا دوه فــــــرده بــــــه زمــــا وی

کــتــابـــتــون کـــې خــــوری جـــانـــه ســـتـــازمـــا


22 جـــولائــــی 2000


Arwahaad Mohammad Hashim Zamani