د پښتون د قام ستوری

د اســمان د ســــتــورو ځــای وي اســمانـونه

د نـــــړۍ وړو کــوڅـــو کــــــي نـــه ځـــايــــږي

نــــه ځـــايـږي نــه ځـــايـږي دغـــــه ســتــوری

پـه وړو وړو حـــــزبــــوو کــــي نــــه ځــايــږي

ستوری پريږدی دپښتون د قام شي ستوری

عــــظــيـم ســتـوري په کـــورو کي نه ځايـږيHaji Mohammad Amin Bawari