د مدار ستوری

یــکــــه زار پــســې کـومـــه چـــې بــه راشی

د بـورا غـوندې چـورلـیګـم په بوستان کې

لـــــټـــوم ئــې د غـــزل پــه کـــــیـــنــارو کې

د مدار ستوری دی ورک په کهکشان کې


[vid=files/videos/DaStoriPaYaad24.flv]


Mohammad Asif Miakhel