د کونړ خاوره کې پروت ستوری

خامــخا به تـرې ورکــیږی خـپل تګ لوری

چې په سر باندی د چا نه وی خپل سیوری

د قـــلـــم ســـره مـــې دا فـــیــــصــلــــه وکـــړه

په غـــزل کـــې بــه نـــور نــه لــیکم دا توری

د اســـــمان کـــــنـاری خـړی پـړی ښــکاری

د کـونړ خاوره کې پروت دی هغه ستوری


[vid=files/videos/DaStoriPaYaad19.flv]


Kateb Shah Kateb