د پښتنو ستوری

یــــو ســـــتـــوری پــــدی ځـــمـکــــه اوســــیــــدلــــو

پــــخـــپـــل لار کـــې خوځـــیـــدلـــو پــر مــخ تـلـلـــو

کـار پـــــــــــوه و ، واک پـــــــــوه او ارواح پــــــــوه و

پــــه پـــوهــــانــــــو کــــې لــــه ورايـــه ځـــلـــیـــدلـــو

پـــه پـــښــــتـــو او پـــښـــتـــنـــو بـــانـــدی مـــیـــن و

بـــــی واکــــــــۍ د پـــښــــــــتــــــنــو بــــه ژړیــــدلــــو

کــــه ادیــــب و ، کـــه لــــیـــکـــوال او کــــه شـــاعــر

پـــه پـــــــښــــتـــو او پـــښــــتــــنـــو بـــه ګـــړیــــدلـــو

هـــۍ ، افسوس چـې اوس مـلــګــرو ســره نــشــتــه

پــــاڅــــون دا ســـتــوری اســـمــان کــې ولـــیــدلــوUstad Omar Pasoon