د ستوري د ژوند ملګرې

زمـــــــــــــــــا د ژونـــــــــــــــــد مــــــلـــــــــــګـــــــــــــرې

ســــــــتــــــــا پــــــــــه جــــــــــــذبـــو پــــــــوهـــــــېـــږم

ســـــــتــــــا د لــــېــــمـــــــــو پـــــــــه تــــــــــل كــــــــــې

راغــــــــــــــلــــــې اوښــــــــــــــكــــــــــې ويــــــــــــنـــــم

خــــــــــــو غـــــــــــــږ كــــولــــــــــــى نـــــــــــــه شــــــــــم

مــــــــــا خــــــــــــو ويـــــــــــــل چـــــــــــــې زه بـــــــــــه

لا د ژونـــــــــــــــــــــــــــــــــدون پــــــــــــــــــــــــــــــه لاره

وړانـــــــــــدې ګـــــــــامـــــــــــــــونــــــــــــــه اخــــــلــــم

دغــــــــــه تــــــــــــــالا پـــــــــــښــــــــــتــــــــــون بـــــــــه

چـــــــرتــــــــــــــــــه راټــــــــــــــــــول وويــــــــــــــــنـــــــم

پـــــه خـــــــــپــــــل تـــــــــالا هـــــــــېـــــــــواد كـــــې

بـــــــــه د ســـــــــــپـــــــــرلـــــــــو رنـــــــــګـــــــونــــــــــه

خـــــــــــواره واره وويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــم

زمـــا وړه “ســــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــرانــــــــــــــــۍ”

بــــــــــــــــه د وخــــــــــــتـــــــــــونــــــــــــــو ســــــــــــــــره

پـــــــــــه لــــــــــويــــــــــــــــــېـــــــــدو وويـــــــــنــــــــــم

زمـــــــــا “پــــــــــــتــــــــــوال” بـــــــه چــــــــــرتــــــــــــه

زمــــــــــا د ســــــــــــتـــــــــــرګــــــــــــو وړانـــــــــــــدې

خـــــــــــپـــــــــــل زلـــــــمــــــــــي تـــــــــوب وويـــنـــي

زمــــــا”پـــــوهـــــــيـــــــال” بـــــــــه مــــــــــــاتــــــــــــه

د خـــــــــپـــــــــل ژونـــــــــــــدون ســــــــــــــــنـــــــــدره

پــــــــــــــه تـــــــــــــــتــــــــــــــــه ژبـــــــــــــــه وايــــــــــــي

زه بـه “پـــــــخــــــــــتـــــــيــــــان” پـــه ژونــد كـې

پــــــــه لــــــــــــويـــــــــــــــېــــــــــــدو وويــــــــــنــــــــــــم

زمـــــــــا “ســــــــلـمــــــــا” او “ښــــــــــــــــــكــــــــلا”

هـــــــــــم “نــــــــنـــــــداره” نــــــيـــــــازبــيــــــــــــنــــــه

بـــــــه شــــــي راپـــــــېـــــغـــــــــلـــــــــــــې چـــــــــرتـــه

زمـــــــــــــــا دا ټـــــــــــــول بــــــــــچـــــــــــــــــــي بــــــــه

مـــــانـــــــه چـــــــــاپـــــــــېــــــره نــــــــاســــــت وي

ســـــمـــون بــــــــــــه هــــــــــم يــــــــو ځـــــــــــلـــــــي

وړې خـــــــــــــــــــبـــــــــــــرې زده كــــــــــــــــــــــــــــړي

مــــاتــــــــــــه بــــــــــه ټــــــــــــول بــــــــــــچـــــــــــــوړي

وايــــــــــي بــــــابــــــــا تـــه خــــفــه كـــېــــږې څـــلـه

هــــــــــــــــډو چـــــــــــــــې غـــــــم ونــــــــــــه كـــــــــړې

مـــــــــــونـــــــــــږه بــــــه ټـــــــــول لـــــــــــــتــــانــــــــــــه

لـــــكـــــــه ســــــــپـــــــرلـــــــــــــــي ځـــــــــارېــــــــــــږو

خـــو… زمـــــــــــا د ژونـــــــــــــد مــلــــــــــګــــــــرې

ژونــــــــــــــــــــــدون وفـــــــــــا ونـــــــــــه كـــــــــــــــــړه

زه د اولـــــــــــــس غـــــــــــــــــــمـــــــــــــــونـــــــــــــــــــو

ډېـــــــــــــــــــــر زورولـــــــــــــــــى يـــــــــــــــــــمـــــــــــــه

پــــــــه خـــــــــــــــــپــــــــــــل كــــــــــونــړ پــــســـې زه

ډېــــــــــــــر كــــــــــړېــــــــــدلــــــــــــــى يـــــــــــمــــــــــــه

مـــا پـــــــــــــه پـــــــــــــــردي وطـــــــــــــــــن كــــــــــــې

چـــــــــــرتـــــــــه ايــــــــــســار چـــــــــې نــــــه كـــــــړې

زمـــــــــــــــــــــــا د روح پـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــرۍ

نــــــــــــــــــورې چــــــــــــــــــــــاړې مـــــــــــــــــــــه ږدئ

زه خــــپــل وطـــــــــــــــن تـــــــــــــــــه ځـــــــــــــمــــــــــه

زه خــــپــل وطـــــــــــــــن تـــــــــــــــــه ځـــــــــــــمــــــــــه

(واوينو كې بند نومونه د ستوري صيب د لمسو دي)


Laiq Zada Laiq