د کاروان ستوری

ســــتــوری د خــــدای د اســــــمــان ســـــــــتــــوری ؤ

ســـــتـــوری د ادب د جــــــــــهــــــــــــان ســــتــوری ؤ

ســــتـوری يــــــوښــــــــکــلا وه د پـــښـــتـــــو ژبــــی

ســــتــوری د پـــــښـــــــتــــو د کـاروان ســـــتــوری ؤ

ســــتــوری ؤ د روښــــــانــــه ســـــبــــــاوون زیـــــری

څـه ښـــکلـــی د وخــــت تــــرجــــمــــان ســــتـوری ؤ

ســـــــتــــوری ؤ ر ڼـــــــا رڼـــــــا هـــــــر لـــــــوری تــــــه

ســــــــتـــوری د لــــــربـــــر د افـــــغـان ســــــــتــوری ؤ

ســـــتــوری ؤ يـــــو فـــکـــر د قـــــامـــــــــی وحــــدت

ســــتـــوری پـه تـــــیــارو کـې روښـــان ســــتــوری ؤ

ســــتـــوری د غـــــــیـــرت او د نــــنـــګ نــــښـــــه وه

ســـــتـــوری پـه جـــــهــان مـــــهـــربـــان ســــتــوری ؤ

خــدمـــت دانــــســـانــــیـــــت تــــــه مــــــلا تــړلـــی ؤ

بـــس پــه حــقــیــــقــــت کــې انــــسـان ســـــــتــوری ؤ


[vid=files/videos/DaStoriPaYaad5.flv]


Ghulam Mahmood Shohaab