د پــــښــتـو د اسـمـان سـتـوری

کـــاش خــــوبــــونــه پــوره شــــــوی د کـــبــــیـــر وی

چــــې پـــه ژونـــد ئـــې دیــدار کـړی د تـــعــبــیـر وی

د پــښــتـون قـامــی وحــــدت عـالــــمـــبــــردار وی

هــمــه عــمـر د پـــښـــتــون کــلــتــور عــصــیـــر وی

د پـښــتــو د اســـمـان سـتــوری وی روښــــــان وی

لـــرو بــر کــې د پــــــښــــتـــــو ژبــــی زنـــځــیــر وی

مـــغلـتـوب دی ژونــدی شـوی پــښـتـونـخـوا کـې

کاش چې تـا غـونـدی يــو څـو کــسـان دلګـیـر وی

ســیـاسـی واکـــمـنـان بــیــا مــشــوتـو ګریـوان دی

پښــتـون ژاړی چـې يـو کـس وی خــو دلـګـیــر وی

زه ســــعـــیــد راحـــت بــــــه هــــلــه وی خــوشـحالـه

چــې خــصـــلــت کې زه هـم ســـتـوری او کــبــیـر وی


[vid=files/videos/DaStoriPaYaad8.flv]


Sayeed Rahat