د بخـت سـتوري

دا چـــې لـــه ســتــرګـو مـــو پــــنـــاه ســــتـوري دي

زمـــا او ســتـا د بـــخـــت هـــــــم دا ســـــتــوري دي

فــــــهــیــــمــه نــــــه ؤ زمـــا خــــیـــال کــــې ګـــنـــی

مـــحــــــتـــرم خــــلـــک خــو رښــتـیـا ســتــوري دي


[vid=files/videos/DaStoriPaYaad9.flv]


Fahim Bangash