د ستورو امیـل

د جــــــــــــبر ګوزارونو کې کــــمـزوری، نـــه ؤ، نـــه

سیوا له پښتــنو ئـــې اشنــــــــا لـــوری، نـــه ؤ، نـــه

ښایست ئې ټول پـــیـــکه ؤ بیګاه نه ؤ تیـر په څـیر

د ستورو په امیـل کـې ځلــنـد ستوری، نـــه ؤ، نـه

لټوم ېی سرګردانـــه ټـــولی پاڼی مې لټ پټ کړی

پـه پـاڼـــو د تـــــــــاریخ کې زریـــن تـوری، نه ؤ، نـه

ها موږ چې ورته ناست ؤ دحالاتو پـه غرمـــه کــې

ملګرو پام مې وکــــــړو هـغه ســـیــوری، نه ؤ، نـه

یاران مې ؤ بې زوره او بـــې زرو خـــو دا ده چــــــې

یو هـــم پکې لا تـــر اوسه لا ګوز ګـــوری، نه ؤ، نـه

های قــام د پښــتــنو شو څه بې مشــره بې مشالــه

پـه ټـــولــه زمــانـه کـې ئــې تــګ لــوری، نـه ؤ، نـه

بې ستوری بې فرهـاده بـــه اوس څــــه وی قافــلـــه

هــمـــتـــه تر دی غــمــه بـــل وچ مـــوری، نــه ؤ، نــه


[vid=files/videos/DaStoriPaYaad21.flv]


Abdul Haleem Himmat Ayubzai