جـانان سـتوری

زمــــونـــــږ د زړونــــــو د ارمـــــــــــان ســـــــتــوری ؤ

لیکــوال شــــاعر زمـــونــــږ جـــانــــان ســـتـــوری ؤ

ځکه کلیزه ئې نــمـــانـــځـــو د زړګــــی پـــه ویـــنــو

دادب بــــــــڼ کـــــې د جــــهـــــــــــــــان ســـــتـــوری ؤ

د زمـــــــــــــکی غـــیـــږی تــــا خــــو ویـــــوړو رانــــه

پــام پـــری کــوه يــــار د اسمــــــــــــان ســــتـــوری ؤ

روح بـــه ئــې ښـــاد د خـــدایـــه غواړو مــــــــــونـــږه

ټـیـــنـګ پـه پښــتو او پــه ایـــمــــــان ســـتـــوری ؤ

لکه څراغ سپیـنه رڼـا ئــې پـه جـــهــان خــــپــــره وه

غروالـــــه ســـــتـــوری د رحــــمـــــــــــان سـتــوری ؤ


[vid=files/videos/DaStoriPaYaad23.flv]


Rohullah Ghrewal