خوب

يـــــــو ښـــــائــســــتــه رنګــيـن ســـهــار و د ســپـــرلـې

هـــــــر ژونـــدې پـــــه انـــــتــــــظــار و د ســــــپـــرلـــــــې

د ګــلــونــو غــوټــــــۍ شـــــنــــى وى لـــه خــــــنـــدا نـــه

ښـــــــه مــــــــوســــــــم، ګــــــرم بـــــــازار و د ســـپــرلــې

د مـــــــارغـــــانـــــو اتـــــــــڼـــــونــــــه پـــــه هــــــوا کــــې

د بـــلـــبــلـــو تــــرانــــــې پــــــــه ښــــــــــه فـــضـــــا کــــې

پـه زړه پـــورى تــــــــرانـــــــــې دى څــــــه بـــــــــه وايــــم

رنـــــګـارنـــــګــا تـــمــاشــــــى دى ، څــــه بـــــــه وايـــم

پــه ګـــلــــبــاغ کــې شـــــور مــــا شـــور دى د مـارغانو

بـــلــــبــــلان وائــــــــــي ســــــــــــنـــــدری د ګـــــلانـــــــو

کــــه غــــــــــرور ،کــــــــــه نــــــــزاکـــــــت او کــــــه ادا ده

ګـــلـــبــــدنــــــه تــــــــــوتـــــــکـــــــــــيــــــو تــــــــــه روا ده

څـــه رنـګـــــــيـــــنـــى ، څــــه شــــريـــنـــى شـــرمـنـاکــې

بـــا آدبـــــــــه ، بــــــــا اوصــــــــولــــــه حـــــيـــانـــــا کـــې

هــــرې پـــېــغـــلـــــې د کـــــوتــرو ســــيـــنـــګــار کــــړې

نـــازنــــىــــنــو ګـل مــــښــــوکــــو کـــــــــې نـــيـــــولـــــې

ســره مـــښـوکــه ، نــــرۍ غــاړه ، تــــورې ســــتـــرګـــې

داســــی بـــرېــــښـى ، کــــوه قــــــاف نــــه دى راغـــلـــى

په ښــا يــســـت کــــې يـــو تــــــر بـــلــه ښـــــاپـــــيــرۍ ده

ښــکلــى ســـــر، ښــــايـــســــتـه وزر پــه مــــلا نـــرۍ ده

بـعـــضــى سـپـــیــــنى ، نـوری تـورى او څـه شــنـى دى

پـــســرلــې دی هــــــرې خــــــواتــــه رنـــګــــيــــنــــى دى

نــــابـــلـــده پـــــه دې بــــــــاغ کـــــــې ګـــــــرزيــــــدمـــــه

پـــه رورو د ښـــــــــاپـــــــيـــرۍ خـــــــواتـــــه ورتــــلـــمـه

مــــا تـــری وپــــوښـــــتــل چـې ښکلى، يــمـه چـــيــرتــه

زه بــه دلــــتــه پــاتــې کـــيـــږم ، کــــــه ځــــم بـــــېــــرتــه

وئـيـلى نـه ، دلـتـه د څــو شــېــــبــو مــــېــلـــــمـــه ئــــــې

مــــوږ راوســـــتــې ئـــــې پـــه خــوب کـې په پلـــمـه ئـې

دلــــتــه نـــــن يـــــو شـــــهــــــزاده دی پــــه راتــــلــــو کـې

مــونــــږ ئـــې ډېــــر عـــــمـــر نـه لـيـار ســـاتـلـه زړو کــې

ســتـورو کــړې پـــه اســــمـــان کــې مـــــېــلــــمــستيا ده

د کــــبـــيــر ســـــتــورى لــــــپــاره پــــه رښــــــــتـــــيـــا ده

هـــر يـــــــو ســـتــورى د اســـــمــان پـه انــــــتــــظــار دى

ځکــه کـړى فـــريـــښــــتـــو ډول ، ســـــيـــــــنـــګــار دى

درنــګ ســـــاعــــت لــه مـــارغـانـو شـور مـا شـور شــو

نـــازولـــى کـــبــيــر جـــــان مـــــامـــــا پــــــه ګـــور شــو

مـــا وې تــــاســـې خـــوشـــحــــالــــي کــوۍ ، زه ژاړم

دغـــــــه بـــــاغ درتـــــــه درپـــــاتــــــــې درنـــــــــــه لاړم

دغــه ســـــــاعــــت کـــې دروازه پـــه ټــــکـــېـــدو شوه

عــزيـــز« ۱ » غـــږکړ،چې دنـــــيــاپـــه ورانـــيـــدو شوه

د اجــــــل فـــــريـــــښـــتــــه تــــــلـــلــــی ده مـــامــــا تـــه

رانـه بـــــيـــــا ئــــې د اســــمـــان ســــتـورو دنـــيـــا تـــه


ــــــــــــــــــ

( ۱) عزيز « سرشار »


Babrak Daqiq Shafiq