د عقدت پیرزوینی

شـــی پــیـدا بــــــه کــلـه بــــل داســــی غـــمــخـوری

د پــــښـــتـــو د ســـره لــر شـــــو د ســـــرســـــیــوری

بې غمـخـوره قـام پـه نـــشــت بــانـدی حـساب وی

خـدای بـل ورکـی پـیـداکــړی کــبـــیــر ســـتـوری

افـــــتــخــار دی چـې د قـوم پـه مــخـکــی مــړ شــی

مـخ ئـــې روڼ وی پـــــه ظــاهـــره کـــه خـــړ پــړ شــی

د کـــــبـــیـــر ســــتــوری هــــــــم دغـــســی رتـــبــه ده

پــه راتـکـونــکـی کــې مـــقـام بــه ئــې لا لـــوړ شـی

ځــان کــړه مـــحـــوه پــه لـــوی فـــکـــر د قـــومـــونو

چــــې ســتــایـل شــی پـــه ســنــدرو پـه شـــعــرونـو

بــــې لالـــچـــه خــدمــــتـــونــه زړونــه خـــپــل کــړی

د کــــبـــیــــر بــــه ســـــلـــطـــنـــت وی تــل پــه زړنــــو


[vid=files/videos/DaStoriPaYaad7.flv]


Qandahar Afridi