ډاکتر کبیر ستوری

هـــغــه ســـتــوری ؤ کـه ټــیــګ ســـــتـا د جـــمـال ؤ

کــه زمــــــونــــږه د پـــــښـــتـــو د جـــبــــیـــن خــال ؤ

ډیـــر خــــلـکــو دی مـــــغــــرب تـــــه ګــډی وکــړی

خـــو دا يــــــو ســـــړی زمــــــونـــــــــــږه د کــــمـــال ؤ

يـــو بـــیــرغ مـــې د پــښـــتــو د نـــنــګ غـــیـــرت ؤ

کــــه د لــــــوړی تــــــــــاتـــــــــــــری د اوږو شــــــال ؤ

ډیـرو دی ومـــره يـــو دی مــــــه مـــره دا مـــتـــل دی

دکـــــبـــــیــــر ســـــتـــوری مـــــرګــی زمــونــږ زول ؤ

دا ســــړی د پــــښــــتـــــنــــو د حـــــــق مــــــهـــدی ؤ

پــــــــه دی خـــــــاوره کــــــې کـــــه دور د د جـــــــال ؤ

ولــــــولــه وه، حــــــوصـــــــلـــــه وه، تــــســـــلـــه وه

کـه پــه لـــــرو بـــــر کــــې هــــر څــــــومـــــره وبــال ؤ

چـــې مــغـرب پـه هــنــګــامــو کـې هــم ورک نــه ؤ

چې د خـپــلــی پــښــتـونـخـوا د غــرونـو ســـیــال ؤ

يـــو پــــیـــــغــام د ورولــــی مـــــیــــــنـــــی او امـــن

پــه وطـــن کـــې کــه ئــې هــر څـــومـــره جــنـــجـال ؤ

يـــــوه نــــــرمـــــه او خـــــوږه پــــســــتـــه رڼــــــــا وه

د « ودود» زړه کــې د مــــــیــــنــی بــــل مــــشـــال ؤ


[vid=files/videos/DaStoriPaYaad6.flv]


Wadoud Ashnaghari