سـتـوری مـدار پـریــښـودو

اوس زمـــونــــږه ســــتـــورو مـــدار پــــریــــښـــودو

هــــســــی مـــــو د ژونــــد ابـــتـــکار پــــریــــښــودو

تـــورو شــــپـــو کـــې ګــــرځـــــو لـــيـــونــو پـه څــیـر

روغو تــه مــــو ښــــکـلــــی ســــهـار پــــریـــښـــودو

ســــتـــوری مــــو د وریــــځـــو شــــاتــــه شـــوی دی

مــــونــــږ تـــه ئــــــې رڼــــــا او اثــــار پــــریــــــښـودو

مـــونـــږ تـــه ئـــې د قــــلـــم تــــوره مـــعـــلــــومــــه ده

بــــل ئـــــې د ســـــــــنــدرو ګـلــــــــزار پـــريـــښـــودو

ســــــــــــــــتـــوري د ښــــــــــــکـلا او د ځـــــــــلا دوره

مـــونـــــږ تــــه ئــــې د ژونـــد افـــتـــخار پـــريښودو

ولــــی بـــه «رنجـــش» خـــــوږی مـــســرۍ نــــه وای

غــــم ورتـــــه پــــه زړه يــــو ګــــوزار پـــــريـــــښـودو


[vid=files/videos/DaStoriPaYaad22.flv]


Ibadullah Ranjash