جرمني كې د افغانستان د قلم توره

يـــو قـــلـــم ډېـــرې يـــې مــعــنــې

ډېــــر يــــې مــــــــطــــلـــــــبــــونــــه

مـــخــــتــــلــــــــف يـــې كارونــــــه

زه د ډاکتر کبیر ستوري ددې پښتني تحفې په حواله دومره ويلاى شم :

ســـــــتـــــــا د قـــــــــــلــــــــــم تــــــــــوره

لـــكــه جـــــنـــــډه د پـــــــښــــــتـــون

لــكـــه يــو خـــرپ د ابـدالـي د تــــورې

لكه يـو بـرېـښ د خـوشـال خــان د قلم

لكه اواز د باچا خان د خاورې

ددې نــــــــه وروســــتـــو عــــــهـــد

بــــــــاقــــــي وخـــــــــــــــــتــــــونـــه

لـــكــه پـــه ځــــــــــاى ولاړ دي

لــكـــه پــــښـــتـــون چــــــې مـــــړ دى

مـــــــــــړى قـــــــــلـــــــــم څــــــه كـــــــوي

مــــــړى پـــــــــه تـــــــــــــورو څــــــه كـــا؟


Nooral Basher Naveed, spelled also Norul Bashar Naweed