د پښتو مېن ته

څــوک واېـې لاړو څـوک واېې ووت لـه مـــداره ســتـورې

ز ه واېــــم تـــل بـــه وي ر وان پـــه خـــپــلـه لاره ســـتــو ر ې

هـــغـــه جــرګـو کې را لــوې شــوې جرګـئ نـه مـړې کـېـږي

تــل بـــه ځـــلـــېـږ ي څــــو نـــړۍ د ه بــــر قــــراره ســـتــور ې

هــغـــه دخــــــپــل آر مــــا ن پـــه لـوېــه لار ډېـــوې بــلــو ي

تــل لـــه تــــورتــم جــهل نـــفـاق نـــه ؤ بــــېـــزاره ســتـورې

د پــښـتــنـو دېرې حــجــرئ ېـــې تـل تــودئ خــوښــېــدئ

دخـنـدا ډکـه خــولـه بـــه نـاســت ؤ تــر ســــهــاره ســتورې

ډېــر خـدمــتـونه سـتوري وکـړل لــوې پــښــتون ولـس ته

وتــــلــــئ نــه شــي د ژ ونــــدېـــو لــه قــــــطا ره ســــتورې

سـتورې ادېب سـتورې شـاعـرستورې ېو ښه لېـکــوال ؤ

سـتورې ســا پـوه ؤ دســېـا ســت ځـانــګړې لاره سـتورې

که څوک ېې روح خــوشـالـول غواړي پښتون دې اوسي

ځـکه پــــــښـتـو بـانــدې مــېــن ؤ خـدمـتګاره ســـتـورې


Mohammad Yousaf Khedmatgaar Mazdoor Zoi