کـبیر خـا ن مـــــامــــا

چې زمــا د لـیونـي ذهـن تــــشـــخیص به ئې کاوه

کـــلــــه کـــلــــه ټــــیـــلـــــفــــون بــــــــه ئــــــــې کاوه

دغـــه زنـګ بــه زه هـــمـــیــــش را ویــــــښــــولــــم

د همه و مشکلاتــو نــاپــرســان بـــــه ئـــــې کاوه

د کور کـلـی ژونـــد او جــــواک پــــه اروپـا کــــې

مـــــړ ژونـــــدی او تــګ راتــــــګ بـــــه ئـــې کاوه

دا خو پریږده، پــښـــتــونــــخـــــوا ئـــــــې ډزولــه

پــــــېــــــــښـــور او کــــونــــــړونـــــــــه بــــــه کـــاوه

کـبیر خـا ن خـو پـه اصــلــی جـــامــــه مـــــامــــا ؤ

د خـــــوریــانــو ټــــول کـارونــــــه بـــــه ئـــــې کاوه

د عــــزت او د غـــــیـــــرت پـــــه مـــــانـــــا پــــوه ؤ

ددې ټکـو زر اوزېـــر او تــبــصـرونـــــه بــــه کاوه

د پـــــښـــتـو د زیــــر وبــــام نـــــــه ښـــــه خــــبــــر ؤ

مـتلونه مـثـالـونـه او شــعـرونــه بـــــه ئــــــې کاوه

قــــبــیـــلــی د پــــښــتــــنـــوورتــــه عــــیــــــان وی

مزلونه سفـرونـه او ســـیـــالـــونــــه بــــه ئــې کـاوه

ځــنـګـیـدل د خــیـال پـه ټال د کـبـیر خــان کـــــړم

عـجـیبه غـوندې اروا وه چې فکرونه بـه ئې کاوه


[vid=files/videos/DaStoriPaYaad17.flv]


Laftif Afridi