د کونړ د اسمان ستوری

د کـــــــــونـــړ د اســــمـــان ســــــتــوری لا ځـــلــیــږی

لــــکــــه تــــوغ د لـــــــــوی افغــان لا هــــم رپـــیـــږی

مــــونــــږ ئې ځکه لا ستایــنه بـــیـــا او بـــیـــا کـــړو

لــــری زړونـــو کـــې مــــو ځـــای کـــلـــه هـــیــــریږی


[vid=files/videos/DaStoriPaYaad18.flv]


Mohammad Ghyas Haqmal spelled also Muhammad Ghyaaz Hakmal